Anna Kucińska-Bar

adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Od 10 lat specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających w sektorach energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych i ciekłych, w tym również w obsłudze przemysłowych odbiorców energii i gazu. 

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii i wysokosprawną kogeneracją, efektywnością energetyczną, rynkiem mocy oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Sporządza opinie prawne z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych, sporządza i opiniuje umowy związane z prowadzeniem działalności na rynku energii. Opiniuje akty prawne regulujące rynek energii oraz opracowuje projekty rozwiązań legislacyjnych.

Opracowuje modele gospodarki energetycznej dla zakładów przemysłowych w celu zoptymalizowania kosztów pozyskania energii elektrycznej, ciepła i gazu. Sporządza analizy ryzyk regulacyjnych do modeli biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w sprawach koncesyjnych, sprawach spornych oraz w postępowaniach dotyczących wymierzenia kary pieniężnej.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny przez 3 lata prowadziła zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a obecnie przeprowadza komercyjne szkolenia dla przedsiębiorców z prawa energetycznego.

Kontakt: anna.kucinska@cherka.pl