Bartosz Kasperek

radca prawny

RADCA PRAWNY

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, prawnych aspektów obrotu nieruchomościami, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zagadnień dotyczących procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem wywłaszczeniowym, w tym sprawami z zakresu ustalania odszkodowań, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich. 

Doświadczenie zdobywał w administracji samorządowej jako kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z administracyjnoprawnymi oraz cywilnymi aspektami obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Specjalizował się w szczególności  w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, aktywnie uczestnicząc w postępowaniach dotyczących m.in.  gruntów przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu oraz przy Porcie Lotniczym we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika. Reprezentował Skarb Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości. Obszarem prawa nieruchomości zajmuje się od 12 lat.

Doradza funduszom inwestycyjnym, deweloperom oraz inwestorom prywatnym we wszystkich stadiach procesu inwestycyjno-budowlanego.  Opracowuje opinie prawne dot. m.in. ochrony zabytków, problematyki prawnego obrotu nieruchomościami, zasad wykładni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, zagadnień proceduralnych dotyczących nieruchomości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Sporządza środki odwoławcze w ramach postepowań administracyjnych oraz skargi do sądów administracyjnych. Pełnomocnik przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Autor monografii Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (C.H. Beck 2019). Autor oraz współautor artykułów publikowanych na łamach czasopism: Nieruchomości (C.H. Beck), Samorząd Terytorialny (Wolters Kluwer), Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne (Wydawnictwo Profil), Radca Prawny w Administracji (PRESSCOM).

Kontakt: bartosz.kasperek@cherka.pl