Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; prawnik praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012–2016; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2012–2018, ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17; członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022; członek Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na kadencję 2020-2025.

Specjalista z zakresu prawa publicznego, w szczególności: prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony zabytków i środowiska, prawnej regulacji obszarów morskich, legislacji administracyjnej, prawa ustroju samorządu terytorialnego i administracji rządowej, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Autor wielu ekspertyz i opinii prawnych sporządzanych dla sektora prywatnego i publicznego, w tym dla organów samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Biura Analiz Sejmowych i in. Autor i współautor ok. 200 publikacji o charakterze naukowym, praktycznym i popularyzatorskim, w tym m.in. pozycji książkowych takich jak: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, PWN Warszawa 2001; Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia (współautorstwo), Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003; Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne (współautorstwo), TNOiK, Toruń 2004; Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2004; Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Oficyna, Warszawa 2007; Wolność zabudowy. Mity i normatywna rzeczywistość (redakcja naukowa i współautorstwo), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016; Jawność i jej ograniczenia t. XII Model regulacji (redakcja naukowa tomu i współautorstwo), C.H. Beck, Warszawa 2016, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017; Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, (redakcja naukowa i współautorstwo), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018; Planowanie i zagospodarowanie polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018; Specustawy inwestycyjno-budowlane (redakcja naukowa i współautorstwo), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Kontakt: tomasz.bakowski@cherka.pl