OBSZARY DORADZTWA

Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości.

 • Przeprowadzamy audyty stanu prawnego nieruchomości pod kątem ich potencjału inwestycyjnego lub przydatności do realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.
 • Obsługujemy działalność deweloperską prowadząc badania i regulując stan prawny nieruchomości.
 • Doradzamy w postępowaniach planistycznych, na wszystkich etapach procedury uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Obsługujemy postępowania poprzedzające przystąpienie do robót budowlanych, w tym w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
 • Doradzamy również na etapie zakończenia inwestycji, przy oddawaniu obiektów do użytkowania, a następnie ich komercjalizacji.
 • Obsługujemy procesy sprzedaży nieruchomości, jak również przygotowujemy założenia transakcji, bierzemy udział w negocjacjach, opracowujemy projekty umów i innych niezbędnych dokumentów.
 • Doradzamy oraz prowadzimy zastępstwo procesowe w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych oraz obsługujemy procesowo podmioty dotknięte roszczeniami reprywatyzacyjnymi (dekret o reformie rolnej, dekret warszawski), w tym inwestorów planujących lub realizujących inwestycję na terenach objętych roszczeniami.
 • Zajmujemy się też nieruchomościami o specjalnym statusie prawnym (drogowe, kolejowe).
 • Świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.
 • Doradzamy w zakresie umów zawieranych w procesach inwestycyjnych, w tym umów z generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych oraz tzw. umów partycypacyjnych, dotyczących realizacji infrastruktury drogowej przez inwestorów prywatnych.
 • Świadczymy także zastępstwo prawne w procesach dotyczących inwestycji budowlanych.
 • Doradzamy w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 • Świadczymy również kompleksowe usługi prawne w odniesieniu do nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.
 • Reprezentujemy klientów z postępowaniach administracyjnych przed organami ochrony zabytków, w tym w odniesieniu do wpisu do rejestru zabytków, wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku, oraz w zakresie konserwatorskiego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

Obszary doradztwa:

Nieruchomości

Prawo budowlane

Prawo umów

Zabytki

Zagospodarowanie przestrzenne

Umowy w procesie inwestycyjnym 

Postępowania administracyjne

Postępowania sądowe

Audyty prawne

Transakcje

Reprywatyzacja

Infrastruktura

Prawo samorządowe

Specustawy budowlane

Warunki techniczne

Ochrona środowiska

Nasze usługi obejmują w szczególności:

analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
opracowanie strategii rozwoju nieruchomości pod nadzorem konserwatorskim
reprezentacja w postępowaniach dot. uzyskania pozwolenia na użytkownie
reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
badanie prawne nieruchomości pod kątem ich potencjału inwestycyjnego lub przydatności do realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych
doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dot. uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w sytuacjach szczególnych, wymagających uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych
wsparcie prawne kwestii projektowych, w tym w zakresie weryfikacji prawidłowości dokumentacji budowlanej (projektów budowlanych)
doradztwo w postępowaniach inwestycyjnych, prowadzonych w trybach specjalnych opartych na przepisach tzw. specustaw infrastrukturalnych, w tym specustawy mieszkaniowej
doradztwo w postępowaniach planistycznych, związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a wszystkich etapach procedury planistycznej
doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dot. podziału nieruchomości
weryfikację statusu konserwatorskiego nieruchomości
regulację stanu prawnego nieruchomości (w tym uzgadnianie treści ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym)
doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, w tym w zakresie prawidłowości przygotowanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko
doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności inwestycyjnej z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz szczegółowymi wymogami dotyczącymi danego obiektu bądź obszaru – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych
opracowywanie, opiniowanie, analizę i negocjowanie umów dotyczących nieruchomości, umów zawieranych w procesie inwestycyjnym, jak również umów partycypacyjnych dotyczących realizacji przez podmioty prywatne inwestycji o charakterze publicznym, w szczególności inwestycji drogowych
opracowywanie, opiniowanie, analizę i negocjowanie kontraktów budowlanych oraz umów o prace projektowe
obsługę prawną w trakcie wykonywania umów, w tym analiza zasadności oraz prawnych możliwości dochodzenia roszczeń
doradztwo prawne w zakresie ustanawiania i znoszenia ograniczonych praw rzeczowych
obsługę postępowań dot. ustalenia opłat publicznoprawnych od nieruchomości (opłata adiacencka, renta planistyczna), jak też opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
doradztwo w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, w tym w odniesieniu do postępowania dot. uzyskania zaświadczenia o przekształceniu
przygotowanie do sprzedaży nieruchomości, opracowanie struktury transakcji i jej przeprowadzanie
sprawy o odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania z nich
wsparcie w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w tym w zakresie zasadności roszczeń reprywatyzacyjnych oraz oceny ryzyk prawnych
obsługę prawną podziałów nieruchomości, w szczególności oddanych w użytkowanie wieczyste
sporządzanie wyspecjalizowanych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie lub wskazujących rozwiązanie opisanego problemu
zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
weryfikację prawidłowości formalnej wycen rzeczoznawców majątkowych