Prof. dr hab. Jacek Jagielski

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych na WPiA UW. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problemach teoretycznych prawa administracyjnego, problematyce prawnej ustroju administracji, kontroli administracji i prawa urzędniczego. Jest uznanym autorytetem w zakresie prawa o obywatelstwie, prawa o cudzoziemcach oraz prawnych zagadnień migracji i pomocy humanitarnej. Zajmuje się również zagadnieniami prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony zabytków i środowiska, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Autor wielu ekspertyz i opinii prawnych sporządzanych dla sektora prywatnego i publicznego, w tym dla organów samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Biura Analiz Sejmowych i in. Autor i współautor ponad 100 publikacji o charakterze naukowym, praktycznym i popularyzatorskim.

Kontakt: jacek.jagielski@cherka.pl