Julita Palonka-Psiuk

Radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także Studia Podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji rządowej – z zakresu nadzoru
budowlanego (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie) gdzie zajmowała się
głównie zagadnieniami dot. samowoli budowlanej. Posiada również doświadczenie w pracy w
organie administracji architektoniczno – budowlanej (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) gdzie była
odpowiedzialna za przygotowywanie i wydawanie rozstrzygnięć w postępowań odwoławczych i
nadzwyczajnych, prowadzonych w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zajmowała się również zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych, korekt finansowych oraz
finansów publicznych, w tym odzyskiwaniem nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach
Programów finansowanych z funduszy europejskich. W latach 2019-2023 prowadziła obsługę prawną
jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Doradza w
postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, sporządza opinie prawne z
zakresu zamówień publicznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa
budowlanego oraz postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów
publicznych, jak również reprezentuje podmioty prywatne w postępowaniach przed organami
administracji publicznej wszystkich szczebli oraz przed sądami administracyjnymi.

mail: julita.palonka-psiuk@cherka.pl